- บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน)
  ****โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง****
  ข้อมูลตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน
 ตำแหน่งที่สนใจสมัคร *    
 
 
สถานที่ที่ต้องการปฏิบัติงาน *  
 
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท) *     
  เอกสารประกอบการสมัครงาน
แนบไฟล์รูปภาพของท่าน
(กรุณใช้ภาพที่สุภาพ) *  
  
  ( เฉพาะไฟล์ .JPG , .GIF , .PNG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200 KB เท่านั้น )
Transcript ผลการเรียน * 
  
  ( กรณีมีหลายไฟล์สามารถรวมเป็น .ZIP ได้ แต่ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB เท่านั้น )
CV/Resume เพิ่มเติม  
  
  ( กรณีมีหลายไฟล์สามารถรวมเป็น .ZIP ได้ แต่ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB เท่านั้น )
ไฟล์ประวัติผลงานอื่นๆ  
  
  ( กรณีมีหลายไฟล์สามารถรวมเป็น .ZIP ได้ แต่ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 1 MB เท่านั้น )
  ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
ชื่อ-นามสกุล [ไทย] *       -
ชื่อ-นามสกุล [อังกฤษ] *       -
ชื่อเล่น *     
เลขที่บัตรประชาชน *     
เพศ *      ชาย   หญิง
วัน/เดือน/ปีเกิด *  
   อายุ * ปี น้ำหนัก * กก.  สูง * ซม.
สัญชาติ *           จำนวนพี่น้อง * คน      ท่านเป็นคนที่ *       ศาสนา * กรุ๊ปเลือด *
สถานภาพครอบครัว *      โสด      สมรส      หม้าย      หย่า
ชื่อสามี / ภรรยา *       สถานที่ทำงาน     เบอร์โทรศัพท์   
ชื่อ บิดา *       เบอร์โทรศัพท์  
ชื่อ มารดา *       เบอร์โทรศัพท์  
ปัจจุบัน บิดา มารดาของท่าน *     อยู่ด้วยกัน     แยกกันอยู่    
มีบุตรจำนวน *      บุตรชาย   คน  เกิดเมื่อปี พ.ศ.        บุตรหญิง   คน  เกิดเมื่อปี พ.ศ.  
สถานภาพทางทหาร *      พ้นภาระทางทหาร    ยังไม่เกณฑ์    ได้รับการยกเว้น
สถานนะผู้ประกันตน *     ท่านไม่เคยมีประกันสังคม    ท่านเคยมีประกันสังคม   โรงพยาบาลประกันสังคมที่ใช้สิทธิ 
โรคประจำตัว *      ไม่มี     มี     โปรดระบุ
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้) *     
เบอร์ติดต่อ *     โทรศัพท์ :    มือถือ :
รหัสไปรษณีย์ *     
อีเมล์ *   
ที่อยู่ปัจจุบัน *     ชื่อหอพัก(ถ้ามี) *    
บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน*   ชื่อ-สกุล : เบอร์โทร :  ความสัมพันธ์ :
    
   
   
  ข้อมูลทางการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขา/วิชาเอก วุฒิการศึกษาที่ได้รับ GPA วันที่สำเร็จ
การศึกษา
(DD/MM/YYYY)
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
  ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน ***ให้เรียงจาก ปัจจุบันไปหาอดีต
ชื่อสถานที่ทำงาน
ระยะเวลาในการทำงาน
ตำแหน่ง
เงินเดือน (บาท)
ที่อยู่/เบอร์โทร
สาเหตุที่ลาออก
ชื่อผู้บังคับบัญชาล่าสุด ชื่อ-สกุล*   สถานที่ทำงาน   เบอร์ติดต่อ
  รายละเอียดการปฎิบัติงาน
ท่านเคยสมัครงานกับบริษัทอื่นหรือไม่ *    เคย     ไม่เคย    
ปฎิบัติงานเข้ากะได้หรือไม่ *   ไม่ได้    ได้
ปัจจุบันท่านมีภาวะตั้งครรภ์หรือไม่ *    มี     ไม่มี  
ท่านสามารถหาบุคคลค้ำประกันได้หรือไม่ *    ได้     ไม่ได้   
ท่านเคยต้องโทษคดีแพ่ง/คดีอาญาหรือไม่ *   เคย     ไม่เคย    
ท่านเคยเป็นหนี้สินกับสถานบันการเงิน/บุคคล มาก่อนหรือไม่*   มี     ไม่มี    
ท่านเคยป่วยหนักในรอบ 3 ปีหรือไม่*   เคย     ไม่เคย   
ท่านเคยถูกให้ออกจากงานเนื่องจากผลงาน / ความประพฤติเป็นที่ไม่พอใจหรือไม่*   เคย     ไม่เคย  

ท่านเคยได้รับการรักษา แนะนำ ช่วยเหลือในเรื่องเกี่ยวกับการติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด
อื่น ๆหรือไม่ *  

   เคย     ไม่เคย  
ปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ *      ไม่ได้    ได้
สามารถโยกย้ายตำแหน่ง/สถานที่ทำงาน 
ได้หรือไม่ *  
   ไม่ได้    ได้
ประเภทใบขับขี่ที่ท่านมี      รถยนตร์    จักรยานยนตร์    ใบขับขี่ประเภท 2 มีเฉพาะรถยนต์และจักรยานยนต์    มีทั้ง 3 อย่าง  ไม่มีทั้ง 3 อย่าง
หากผ่านการสัมภาษณ์ท่าน  
สามารถเริ่มงาน *  
   หลังทราบผล
  ความรู้ความสามารถพิเศษ (Skill)
ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
พิมพืดีด   ภาษาไทย คำ/นาที            ภาษาอังกฤษ คำ/นาที
ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)   TOEIC Score :   TOEFL Score :   IELTS Score :
ความสามารถเพิ่มเติม *     
รางวัลและความสำเร็จ     
  * บุคคลอ้างอิง(ท่านมีญาติพี่น้อง หรือเพื่อนในบริษัท ฯ นี้หรือไม่)
ชื่อ - นามสกุล สถานที่ทำงาน / ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ความสัมพันธ์
  อื่นๆ
ท่านทราบข่าวการ  
สมัครงานจาก *  
   นสพ. , นิตยสาร    อินเทอร์เน็ต    มีบุคคลแนะนำ    อื่นๆ
หมายเหตุเพิ่มเติม     

    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นดังกล่าวในใบสมัครงานนี้เป็นความจริงทุกประการและภายหลังจากที่บริษัทฯได้ทำการจ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่า ข้อความตอนใด หรือทั้งหมด ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางบริษัทฯบอกเลิกจ้างโดยทันทีโดยไม่รับเงินค่าฉดเฉยใดๆ หรือค่าเสียหายใดๆทั้งสิน

***เมื่อข้าพเจ้า ได้ทำงานกับบริษัทแล้ว ในกรณีที่ข้าพเจ้าลาออกไม่ถูกต้องตามกฏของบริษัทฯข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น***